พันธกิจ

 พันธกิจของสถานศึกษา

 

 1. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน

 2. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน

 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้เรียนในทุกระดับ

 4. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา