รายงานงบทดลอง

เอกสารเผยแพร่งานการบัญชี

งบทดลองปี 2564                                             งบทดลองปี 2565

เดือนตุลาคม ปี2563                                                                              เดือนตุลาคม ปี2564

เดือนพฤศจิกายน ปี2563                                                                        เดือนพฤศจิกายน ปี2564

เดือนธันวาคม ปี2563                                                                             เดือนธันวาคม ปี2564

เดือนมกราคม ปี2564                                                                             เดือนมกราคม ปี2565

ดือนกุมภาพันธ์ ปี2564                                                                           เดือนกุมภาพันธ์ ปี2565

เดือนมีนาคม ปี2564                                                                              เดือนมีนาคม ปี2565

เดือนเมษายน ปี2564                                                                             เดือนเมษายน ปี2565

เดือนพฤษภาคม ปี2564                                                                          เดือนพฤษภาคม ปี2565

เดือนมิถุนายน ปี2564                                                                            เดือนมิถุนายน ปี2565

เดือนกรกฎาคม ปี2564                                                                           เดือนกรกฎาคม ปี2565

เดือนสิงหาคม ปี2564                                                                            เดือนสิงหาคม ปี2565

เดือนกันยายน ปี2564                                                                            เดือนกันยายน ปี2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ก.ย.64                       รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ก.ย.65

 

งบทดลองปี 2566

เดือนตุลาคม ปี2565                                                           

เดือนพฤศจิกายน ปี2565                                                  

เดือนธันวาคม ปี2565                                                      

เดือนมกราคม ปี2566                                                      

เดือนกุมภาพันธ์ ปี2566                                                 

เดือนมีนาคม ปี2566                                                          

เดือนเมษายน ปี2566                                                  

เดือนพฤษภาคม ปี2566                                               

เดือนมิถุนายน ปี2566                                                        

เดือนกรกฎาคม ปี2566                                              

เดือนสิงหาคม ปี2566                                                          

เดือนกันยายน ปี2566                                   

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ก.ย.66