รายงานงบทดลอง

เอกสารเผยแพร่งานการบัญชี

งบทดลองปี 2564                                             งบทดลองปี 2565

เดือนตุลาคม ปี2563                                                            เดือนตุลาคม ปี2564

เดือนพฤศจิกายน ปี2563                                                      เดือนพฤศจิกายน ปี2564

เดือนธันวาคม ปี2563                                                           เดือนธันวาคม ปี2564

เดือนมกราคม ปี2564                                                           เดือนมกราคม ปี2565

ดือนกุมภาพันธ์ ปี2564                                                         เดือนกุมภาพันธ์ ปี2565

เดือนมีนาคม ปี2564                                                            เดือนมีนาคม ปี2565

เดือนเมษายน ปี2564                                                           เดือนเมษายน ปี2565

เดือนพฤษภาคม ปี2564                                                        เดือนพฤษภาคม ปี2565

เดือนมิถุนายน ปี2564                                                          เดือนมิถุนายน ปี2565

เดือนกรกฎาคม ปี2564                                                         เดือนกรกฎาคม ปี2565

เดือนสิงหาคม ปี2564                                                          เดือนสิงหาคม ปี2565

เดือนกันยายน ปี2564                                                          เดือนกันยายน ปี2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ก.ย.64     รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ก.ย.65