วิสัยทัศน์

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ:มุ่งจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีจิตอาสา สามารถดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมั่นคง สมดุล และยั่งยืน

 

 พันธกิจ

พันธกิจที่ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

พันธกิจที่ 2. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    พันธกิจที่ ๓. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านวิขาชีพ 

     พันธกิจที่ ๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีพื้นฐานความรู้  เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ