ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

 เพื่อให้การจัดกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน มีความเป็นเอกภาพในการพัฒนานักเรียน  นักศึกษาและกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๑  รวมทั้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๒ จึงได้ออกระเบียบในเรื่องนี้ไว้  ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)” หรือเรียกโดยย่อว่า “ระเบียบ  สอศ.  ว่าด้วย  อวท.”
          ข้อ  ๒  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
          ข้อ  ๓  ให้ยกเลิก
                    (๑)  ระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๓๕
                    (๒) ระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๓๕
                    (๓) ระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๓๕
                    (๔) ระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๔๐
บรรดาระเบียบข้อบังคับประกาศหรือคำสั่งใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือ แย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

          ข้อ ๔  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจในการออกประกาศหรือหลักเกณฑ์เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้รวมทั้งมีอำนาจวินิจฉัยตีความปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ดาวน์โหลดเล่มเอกสาร ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)