หน้าที่และความรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

     ๑. ส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา

     ๒. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์กรวิชาชีพต่างๆขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน

     ๓. จัดกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

     ๔. จัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ

และตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์

    ๕. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร

     ๖. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา

     ๗. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง

     ๘. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

     ๙. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมิณเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

     ๑๐. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

     ๑๑. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

     ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย