ประวัติความเป็นมาขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

          ข้อ ๑ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เปิดสอนด้านวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมคหกรรม  ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอื่นๆ จัดประชุมครูและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องการจัดรูปองค์การ ประโยชน์และดำเนินกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

          ข้อ ๒ พิจารณาครูที่มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  อย่างดีและมีความสามารถเหมาะสมเป็นครูที่ปรึกษาและร่วมในคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา

          ข้อ ๓ จัดนิทรรศการ เชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

          ข้อ ๔ เตรียมสถานที่ เพื่อใช้เป็นสำนักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยจัดหาอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำสำนักงานตลอดจนเอกสารระเบียบการให้พร้อม

          ข้อ ๕ ประชุมนักเรียน นักศึกษาเพื่อทำความเข้าใจถึงเรื่องขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

                   (๑) ประวัติและความเป็นมา ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

                   (๒) ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

                   (๓) ระเบียบและแนวปฏิบัติประกอบระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย        

                   (๔) แผนงานโครงการเพื่อพัฒนาคนดีและคนเก่งให้มีความสุข

                   (๕) การประชุมวิชาการ ในระดับต่างๆ

                   (๖) ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุง

                   (๗) การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น

                   (๘) การประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ

                   (๙) ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม

                  (๑๐) ลักษณะขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ

                  (๑๑) เรื่องสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          ข้อ ๖ ลำดับขั้นตอนการขอจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มีดังต่อไปนี้

                  (๑) สถานศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ยื่นแสดงความจำนงขอจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา โดยแผนกวิชาส่งชื่อผ่านรองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ถึงผู้อำนวยการสถานศึกษา  เพื่อเป็นหลักฐานแสดงความต้องการ (ตามแบบ อวท.๐๑/๑ )

                   (๒) เมื่อสถานศึกษาได้รับ แบบ อวท.๐๑/๑ แล้ว ให้สรรหาคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ตามระเบียบ ข้อ ๑๐ และ ข้อ ๑๔ (๑) และให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา (ตามแบบ อวท.๐๓) ตามระเบียบ ข้อ ๑๗ (๑)

                   (๓) คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ได้พิจารณาคำขอและไม่ขัดข้องแล้ว ให้ประกาศจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ตามคำขอได้   (ตามแบบ อวท. ๐๒/๑)

          ข้อ ๗ ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประกาศจัดตั้งชมรมวิชาชีพ  ตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) (ตามแบบ อวท.๐๔) ส่วนการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ (ตามแบบ อวท. ๐๕) ให้แต่งตั้งทุกปีการศึกษา

          ข้อ ๘ ให้นักเรียน นักศึกษา ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกชมรมวิชาชีพต่อนายทะเบียนองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (ตามแบบ อวท. ๐๖) และสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา (ตามแบบ อวท. ๑๐)

          ข้อ ๙ หมายเลขทะเบียนสมาชิก ให้ใช้เลขรหัสประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ตามบัญชีรายชื่อใน ศธ. ๐๒    

          ข้อ ๑๐ ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ และคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา โดยประกาศรับสมัคร รายงานผล และประกาศแต่งตั้ง (ตามแบบ อวท.๐๗, อวท.๐๘, อวท.๐๙, อวท.๑๑, อวท.๑๒  และ อวท.๑๓)

          ข้อ ๑๑ การจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ให้เป็นไปตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ข้อ ๗(๒) (๓) และ (๔)

          ข้อ ๑๒ ให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ใช้ชื่อเต็มและชื่อย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ข้อ ๕(๑)

          ข้อ ๑๓ จัดทำป้ายชื่อองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๘๐ เซนติเมตร ยาว ๒๔๐ เซนติเมตร แล้วติดตั้งไว้ในที่เหมาะสม

          ข้อ ๑๔ สำหรับการใช้ชื่อและป้ายองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ให้ดำเนินการตามข้อ ๑๒ และ ข้อ ๑๓

          ข้อ ๑๕  ที่ตั้งสำนักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด  ระดับภาค ระดับชาติ  ให้ดำเนินการ ดังนี้

                         (๑) ระดับจังหวัfให้จัดตั้งสำนักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในสถานศึกษาที่ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด มอบหมาย

                        (๒) ระดับภาคให้จัดตั้งสำนักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในสถานศึกษาที่ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ปฏิบัติหน้าที่อยู่

                         (๓) ระดับชาติ ให้จัดตั้งสำนักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ