ใบสมัครสมาชิกชมรมวิชาชีพ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (แบบ อวท.๐๖)