ประเภทกิจกรรม

1. ลูกเสือวิสามัญ หมายถึง กิจกรรมที่นักเรียน นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช.) ต้องเข้าร่วมกิจกรรมภาคบังคับใน 1 ปีการศึกษา และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% เกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% จึงจะถือว่า "ผ่าน" กิจกรรมลูกเสือวิสามัญของวิทยาลัย

2. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนดใช้คำย่อว่า “นศท.” โดยกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักเรียน นักศึกษา

3. กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ หมายถึง  กิจกรรมที่จัดให้สมาชิกชมรมวิชาชีพในระดับชั้น ปวช.2-3 และปวส.1-2 ได้ปฏิบัติในวันพุธ ในคาบกิจกรรมสัปดาห์ละ 2 คาบ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาชิกองค์การนักวิชาชีพดำเนินการด้วยตนเอง และประเมินผล สรุปรายงานปฏิบัติงานตามลำดับขั้น โดยต้องสรุปรายงานปฏิบัติงานเป็นรูปเล่ม ส่งภายในสัปดาห์ที่ 17 ของภาคเรียนการศึกษา จึงถือว่า ผ่านกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% เกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% จึงจะถือว่า "ผ่าน" กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ

4. กิจกรรมหน้าเสาธง นักเรียน นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงเพื่อรณรงค์ความสามัคคีความมีระเบียบ วินัย ความเข้มแข็ง ความเป็นปึกแผ่นในสังคม ความรักในสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์การได้รับ ทราบข่าวสารในแต่ละวัน การเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวก่อนเข้าไปเรียนในคาบแรกของแต่ละวันโดยผู้เรียน เวลา 07.40 – 08.00 น. โดยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จะมอบหมาย ครูที่ปรึกษา ในการเช็คชื่อเข้าแถวนักเรียน นักศึกษา ในระบบ RMS และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% เกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% จึงจะถือว่า "ผ่าน" กิจกรรมหน้าเสาธง

5. กิจกรรมกลาง หมายถึง กิจกรรมสำคัญของวิทยาลัยฯ ที่นักเรียน นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมเช่น กิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พิธีไหว้ครู  การแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรมปลุกป่า กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมสำคัญอื่นๆ ที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความกระตือรือร้น มีคุณธรรม จริยธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรม และพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% เกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% จึงจะถือว่า "ผ่าน" กิจกรรมกลาง