การประเมินผลกิจกรรม

1. กิจกรรมหน้าเสาธง นักเรียน นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงเพื่อรณรงค์ความสามัคคีความมีระเบียบ วินัย ความเข้มแข็ง ความเป็นปึกแผ่นในสังคม ความรักในสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์การได้รับ ทราบข่าวสารในแต่ละวัน การเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวก่อนเข้าไปเรียนในคาบแรกของแต่ละวันโดยผู้เรียน เวลา 07.40 – 08.00 น. โดยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จะมอบหมาย ครูที่ปรึกษา ในการเช็คชื่อเข้าแถวนักเรียน นักศึกษา ในระบบ RMS และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% เกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% จึงจะถือว่า "ผ่าน" กิจกรรมหน้าเสาธง

2. กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ ต้องสรุปรายงานปฏิบัติงาน ภายในสัปดาห์ที่ 17 ของภาคเรียนการศึกษา จึงถือว่า 'ผ่าน' กิจกรรมของแต่ละภาคเรียน และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% เกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% จึงจะถือว่า "ผ่าน" กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ

3. กิจกรรมกลาง หมายถึง กิจกรรมสำคัญของวิทยาลัยฯ ที่นักเรียน นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมเช่น กิจกรรมในวันสำคัญของชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ พิธีไหว้ครู  การแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรมปลุกป่า กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมสำคัญอื่นๆ ที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความกระตือรือร้น มีคุณธรรม จริยธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรม และพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% เกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% จึงจะถือว่า "ผ่าน" กิจกรรมกลาง

4. การประเมินกิจกรรม แต่ละภาคเรียน นักเรียน นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม 3 ส่วน คือกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ และกิจกรรมกลาง โดยกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง และกิจกรรมกลาง ต้องผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80%