ขั้นตอนการลงทะเบียนแก้กิจกรรม

ขั้นตอนการลงทะเบียนแก้กิจกรรม

      1. ให้นักเรียน นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบคำร้องขอซ่อมกิจกรรม อวท.18 ให้ถูกต้อง และครบถ้วนทุกช่อง คนละ 1 แผ่น

      2. ให้นักเรียน นักศึกษากรอกข้อมูลบัตรซ่อมกิจกรรม (สีตามแผนกวิชา) ให้ถูกต้องครบถ้วน  ทุกช่อง คนละ 1 แผ่น

      3. ให้นักเรียน นักศึกษานำแบบคำร้องขอซ่อมกิจกรรมและบัตรซ่อมกิจกรรม ให้ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพที่สังกัดอยู่ลงนาม แล้วนำมายื่นให้งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาลงนาม

      4. ให้นักเรียน นักศึกษานำแบบคำร้องขอซ่อมกิจกรรมและบัตรซ่อมกิจกรรม จ่ายเงินค่าลงทะเบียนที่ห้องการเงิน จำนวน 150 บาท เวลา 08.30 - 14.00 น.

         5. ให้นักเรียน นักศึกษานำแบบคำร้องขอซ่อมกิจกรรม อวท.18 และบัตรซ่อมกิจกรรมส่วนท้าย มาส่งคืนที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาด้วยตนเอง

ข้อปฏิบัติ 

         1. งานกิจกรรมจะดำเนินการแก้กิจกรรมให้เฉพาะผู้ที่นำเอกสารมาส่งคืนตามขั้นตอนที่ 5

      2. ในการลงทะเบียนแก้กิจกรรม ให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนด้วยตนเอง 

      3. การแต่งกายชุดนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากเท่านั้น