อาคารสถานที่

   ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาฃีวศึกษา ขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งซาติปาแม่สลิดและบ้าโป่งแดง เพื่อใช้เปีนสถานที่จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ท้องที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  (คลิ๊ก)