สมัครสมาชิก
User Register
ข้อมูลส่วนตัว
รหัสประจำตัวประชาชน : - - - - *
ชื่อจริง:
นามสกุล:
เพศ: ชาย , Male หญิง , Female
อีเมล์
ความเกี่ยวข้อง
สาขาวิชา: *
กำหนดผู้ใช้งานในการเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
* ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านต้องเป็นอักขระภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขเท่านั้น
รหัสผ่าน :
รหัสผ่านซ้ำอีกครั้ง :
ระบุตัวเลขที่ปรากฏ
ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้อมูลถูกต้อง และ ยินดีที่จะปฎิบัติตามข้อตกลง
ตามเงื่อนไข นโยบายการรักษาความปลอดภัย ของเว็บไซท์นี้ *


นโยบาย เงื่อนไข ข้อตกลง สิทธิส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
  1.1 สมาชิกทุกท่านจะต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความจริง การกระทำการใดๆ จะต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติความผิดคอมพิวเตอร์ ปี 2550 ทุกประการ หากฝ่าฝืน ผู้ให้บริการ จะขอสงวนสิทธ์ในการให้ใช้บริการ
  1.2 ผู้ให้บริการ จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อการนำเสนอเนื้อหาและบริการ ให้ตรงกับความต้องการและ ความสนใจของคุณ เป็นหลัก

2. การใช้ข้อมูลสมาชิก
  ผู้ให้บริการ เปิดให้บริการฟรี แต่ข้อมูลของสมาชิก จะไม่มีการเปิดเผยไปยังกลุ่มบุคคลที่ 3 แต่ประการใด

3. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
ผู้ให้บริการ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
  3.1 ผู้ให้บริการ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิก ที่ท่านได้ระบุมาในข้อมูลส่วนตัว ให้กับแผนกวิชาชีพของท่าน หรือวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตามที่ ผู้ให้บริการ เห็นสมควร
  3.2 ผู้ให้บริการ มีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ หากข้อมูลนั้น เป็นที่ต้องการในทางกฎหมาย โดยการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นต่อ - กระบวนการทางกฎหมาย - การทำตามเงื่อนไขการให้บริการ - การอ้าง – หรือเรียกร้องว่าเนื้อหานั้น ๆ ละเมิดสิทธิของผู้อื่น - การรักษาสิทธิ์ และความปลอดภัยส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการของเว็บไซต์ ผู้ให้บริการ
  3.3 ในกรณีที่สมาชิกละเมิด ฝ่าฝืน และไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ