การปิดภาคเรียนที่ 2/2561 และการลงทะเบียน การเปิดภาคเรียน 1/2562