ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ใหม่