ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)