แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นางสาวบุศรา  มั่นเมือง

หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
 

 
นางสาวภัททิรา  ชานันท์โท
ครูสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายอรรถพร  อินปินตา
ครูสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายณัฐพงษ์  ไทยพานิช
ครูสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 
       
   
นางสาวกัญชราพร  ยกยิ่ง
ครูสาขางานการบัญชี
นางสาวจิราวรรณ  นันทวงษ์
ครูสาขางานการบัญชี