การศึกษาสภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ