IMAGE
IMAGE การประเมินโครงการฯ อวท.
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
  Read More...
IMAGE รับสมัครและสอบคัดเลือก นักเรียนนักศึกษา ปวช. และ ปวส. ระบบโควตา ประจำปี 2563
วันศุกร์, 22 พฤศจิกายน 2562
Download เอกสารรับสมัครฯ เพิ่มเติมคลิก >>>   Read More...
IMAGE เข้าร่วมการแข่งขัน​ฮอนด้า​ประหยัด​เชื้อเพลิง ​ปี​ที่ ​22​/2562
วันพฤหัสบดี, 21 พฤศจิกายน 2562
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เข้าร่วมการแข่งขัน​ฮอนด้า​ประหยัด​เชื้อเพลิง ​ปี​ที่ ​22​/2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2562     Read More...
IMAGE
IMAGE ออกหน่วยให้บริการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ออกหน่วยให้บริการให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู้วิธีการใช้การดูแล และรักษา ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่อมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ยกระดับช่างชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีตาก เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒   Read More...
IMAGE รับตรวจประเมินการดำเนินงานศูนย์ Fix it center ถาวร
วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2562
คณะกรรมการได้เข้าตรวจประเมินเบื้องต้น และให้คำแนะนำการดำเนินงานศูนย์ Fix it center ถาวร ของวิทยาลัยบ้านตาก   Read More...
IMAGE ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ชุมชน ณ บ้านสันป่าป๋วย อ.สามเงา จ.ตาก
วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2562
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนนักศึกษา ทำกิจกรรมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู้วิธีการใช้การดูแลเครื่องมือ บริการรักษา ซ่อมบำรุงเครื่อมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ยกระดับช่างชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ณ บ้านสันป่าป๋วย อ.สามเงา จ.ตาก   Read More...
IMAGE เปิดโครงการพัฒนารูปแบบยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศุนย์ข้าวแม่ระวาน
วันอาทิตย์, 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 29 มิ.ย. 2562 เปิดโครงการพัฒนารูปแบบยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศุนย์ข้าวแม่ระวาน   Read More...
IMAGE
IMAGE ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
วันพฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2559
Download เอกสารคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2560 ชุดปฏิบัติการวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   Read More...
IMAGE

เปิดโรงเรียนธนาคาร วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.วัลลีย์ อาศัย พร้อมคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบ้านตาก เปิดโรงเรียนธนาคาร วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกการออมเงิน ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
 

 

ดำเนินกิจกรรมโครงการล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (ห้องเรียนต้นแบบ)

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ร่วมกับ มทร.ล้านนา ตาก จัดดำเนินกิจกรรมโครงการล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (ห้องเรียนต้นแบบ) โดยได้สัมมนาวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาที่จะมาทำการสอนในวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ณ ห้องประชุม ๑ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

โชว์การชงชาแบบจีน โดยครูฝึกสอนจาก Guangxi Vocational and Technical College – GXVTC ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ครูฝึกสอนจาก Guangxi Vocational and Technical College – GXVTC ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Miss Cao Yan Ping และ Miss Wang Bing Bing โชว์การชงชาแบบจีน ให้นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากได้ชม ณ ห้องประชุม ๒ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

ต้อนรับคณะกรรมการ ออกติดตามผลประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

คณะผู้บริหารฯ ต้อนรับคณะกรรมการ ออกติดตามผลประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ณ แผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เมื่อ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

จัดพิธีลงนามความร่วมมือฯกับสถานประกอบการ และสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.วัลลีย์ อาศัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา จัดโครงการประสานความร่วมมือ และเชิดชูสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยจัดกิจกรรม 1.ลงนามความร่วมมือ 2.สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย และพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษากับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงาน สถานประกอบการ ณ ห้องประชุม ๒ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

นิเทศครูผู้สอนที่ออกสอนโรงเรียนสามเงาวิทยาคม

รองฯ อรอนงค์ ชมก้อน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะครู เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอน นักเรียนระบบทวิศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แนะนำการใช้และตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ มอบวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน และประชุมหารือวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนร่วมกัน ณ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ.สามเงา จ.ตาก

 

ต้อนรับคณะกรรมการที่ได้เข้ามาติดตามมาตราการ ลด ละ เลิกการใช้โฟม จากอำเภอบ้านตาก

รองฯ อรอนงค์ ชมก้อน ต้อนรับคณะกรรมการที่ได้เข้ามาติดตามมาตราการ ลด ละ เลิกการใช้โฟม จากอำเภอบ้านตาก ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

 

นิเทศครูผู้สอนที่ออกสอนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดย รองฯ อรอนงค์ ชมก้อน ได้ออกติดตามนิเทศครูผู้สอนที่ออกสอนโรงเรียนมัธยม ณ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม

 

ออกหน่วยให้บริการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ออกหน่วยให้บริการให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู้วิธีการใช้การดูแล และรักษา ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่อมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ยกระดับช่างชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีตาก เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ให้ความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษาที่ขอฝึกประสบการณ์กับทางบริษัท

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยผู้อำนวยการ ดร.วัลลีย์ อาศัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากบริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ที่มาให้ความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษาที่ขอฝึกประสบการณ์กับทางบริษัท เกี่ยวกับรายละเอียด ค่าแรง สวัสดิการ และการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562

 

อบรมการพัฒนาเพื่อความเป็นผู้นำและสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดจัดหวัดตาก

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากร่วมกับสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตาก (ส.ส.ต.) ได้จัดการอบรมการพัฒนาเพื่อความเป็นผู้นำและสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดจัดหวัดตาก ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง อ.เมืองตาก จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

หน้า 2 จาก 5

เกี่ยวกับ วก.บ้านตาก

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้เข้าชม

072149
ผู้เข้าชมวันนี้ผู้เข้าชมวันนี้26
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้148
ผู้เข้าชมเดือนนี้ผู้เข้าชมเดือนนี้975
ผู้เข้าชมทั้งหมดผู้เข้าชมทั้งหมด72149
Your IP : 35.168.111.191

ผู้ดูแลระบบวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก by Nattapong Thaipanit