IMAGE
IMAGE ออกหน่วยให้บริการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ออกหน่วยให้บริการให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู้วิธีการใช้การดูแล และรักษา ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่อมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ยกระดับช่างชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีตาก เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒   Read More...
IMAGE รับตรวจประเมินการดำเนินงานศูนย์ Fix it center ถาวร
วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2562
คณะกรรมการได้เข้าตรวจประเมินเบื้องต้น และให้คำแนะนำการดำเนินงานศูนย์ Fix it center ถาวร ของวิทยาลัยบ้านตาก   Read More...
IMAGE ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ชุมชน ณ บ้านสันป่าป๋วย อ.สามเงา จ.ตาก
วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2562
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนนักศึกษา ทำกิจกรรมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู้วิธีการใช้การดูแลเครื่องมือ บริการรักษา ซ่อมบำรุงเครื่อมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ยกระดับช่างชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ณ บ้านสันป่าป๋วย อ.สามเงา จ.ตาก   Read More...
IMAGE เปิดโครงการพัฒนารูปแบบยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศุนย์ข้าวแม่ระวาน
วันอาทิตย์, 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 29 มิ.ย. 2562 เปิดโครงการพัฒนารูปแบบยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศุนย์ข้าวแม่ระวาน   Read More...
IMAGE

เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนคุณธรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน ระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยท่านรองผู้อำนวยการ วุฒิไกร โฮชิน พร้อมคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนคุณธรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน ระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเรือนแพรอยัลปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ วันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

เปิดโรงเรียนธนาคาร วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.วัลลีย์ อาศัย พร้อมคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบ้านตาก เปิดโรงเรียนธนาคาร วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกการออมเงิน ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
 

 

ดำเนินกิจกรรมโครงการล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (ห้องเรียนต้นแบบ)

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ร่วมกับ มทร.ล้านนา ตาก จัดดำเนินกิจกรรมโครงการล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (ห้องเรียนต้นแบบ) โดยได้สัมมนาวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาที่จะมาทำการสอนในวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ณ ห้องประชุม ๑ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

โชว์การชงชาแบบจีน โดยครูฝึกสอนจาก Guangxi Vocational and Technical College – GXVTC ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ครูฝึกสอนจาก Guangxi Vocational and Technical College – GXVTC ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Miss Cao Yan Ping และ Miss Wang Bing Bing โชว์การชงชาแบบจีน ให้นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากได้ชม ณ ห้องประชุม ๒ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

ต้อนรับคณะกรรมการ ออกติดตามผลประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

คณะผู้บริหารฯ ต้อนรับคณะกรรมการ ออกติดตามผลประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ณ แผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เมื่อ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

จัดพิธีลงนามความร่วมมือฯกับสถานประกอบการ และสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.วัลลีย์ อาศัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา จัดโครงการประสานความร่วมมือ และเชิดชูสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยจัดกิจกรรม 1.ลงนามความร่วมมือ 2.สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย และพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษากับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงาน สถานประกอบการ ณ ห้องประชุม ๒ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

นิเทศครูผู้สอนที่ออกสอนโรงเรียนสามเงาวิทยาคม

รองฯ อรอนงค์ ชมก้อน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะครู เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอน นักเรียนระบบทวิศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แนะนำการใช้และตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ มอบวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน และประชุมหารือวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนร่วมกัน ณ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ.สามเงา จ.ตาก

 

ต้อนรับคณะกรรมการที่ได้เข้ามาติดตามมาตราการ ลด ละ เลิกการใช้โฟม จากอำเภอบ้านตาก

รองฯ อรอนงค์ ชมก้อน ต้อนรับคณะกรรมการที่ได้เข้ามาติดตามมาตราการ ลด ละ เลิกการใช้โฟม จากอำเภอบ้านตาก ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

 

นิเทศครูผู้สอนที่ออกสอนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดย รองฯ อรอนงค์ ชมก้อน ได้ออกติดตามนิเทศครูผู้สอนที่ออกสอนโรงเรียนมัธยม ณ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม

 

ออกหน่วยให้บริการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ออกหน่วยให้บริการให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู้วิธีการใช้การดูแล และรักษา ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่อมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ยกระดับช่างชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีตาก เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ให้ความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษาที่ขอฝึกประสบการณ์กับทางบริษัท

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยผู้อำนวยการ ดร.วัลลีย์ อาศัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากบริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ที่มาให้ความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษาที่ขอฝึกประสบการณ์กับทางบริษัท เกี่ยวกับรายละเอียด ค่าแรง สวัสดิการ และการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562

 

หน้า 4 จาก 7

เกี่ยวกับ วก.บ้านตาก

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้เข้าชม

084967
ผู้เข้าชมวันนี้ผู้เข้าชมวันนี้50
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้208
ผู้เข้าชมเดือนนี้ผู้เข้าชมเดือนนี้50
ผู้เข้าชมทั้งหมดผู้เข้าชมทั้งหมด84967
Your IP : 34.200.236.68

ผู้ดูแลระบบวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก by Nattapong Thaipanit