IMAGE
IMAGE อกหน่วยบริการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ม.9 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
วันพุธ, 23 ธันวาคม 2563
23 ธ.ค.63 ออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ม.9 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก     Read More...
IMAGE ออกหน่วยให้บริการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ออกหน่วยให้บริการให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู้วิธีการใช้การดูแล และรักษา ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่อมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ยกระดับช่างชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีตาก เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒   Read More...
IMAGE รับตรวจประเมินการดำเนินงานศูนย์ Fix it center ถาวร
วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2562
คณะกรรมการได้เข้าตรวจประเมินเบื้องต้น และให้คำแนะนำการดำเนินงานศูนย์ Fix it center ถาวร ของวิทยาลัยบ้านตาก   Read More...
IMAGE ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ชุมชน ณ บ้านสันป่าป๋วย อ.สามเงา จ.ตาก
วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2562
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนนักศึกษา ทำกิจกรรมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู้วิธีการใช้การดูแลเครื่องมือ บริการรักษา ซ่อมบำรุงเครื่อมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ยกระดับช่างชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ณ บ้านสันป่าป๋วย อ.สามเงา จ.ตาก   Read More...
IMAGE เปิดโครงการพัฒนารูปแบบยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศุนย์ข้าวแม่ระวาน
วันอาทิตย์, 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 29 มิ.ย. 2562 เปิดโครงการพัฒนารูปแบบยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศุนย์ข้าวแม่ระวาน   Read More...
มีข้อผิดพลาด
  • There was a problem loading image view?usp=sharing.

นิเทศครูผู้สอนที่ออกสอนโรงเรียนสามเงาวิทยาคม

รองฯ อรอนงค์ ชมก้อน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะครู เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอน นักเรียนระบบทวิศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แนะนำการใช้และตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ มอบวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน และประชุมหารือวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนร่วมกัน ณ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ.สามเงา จ.ตาก

 

ต้อนรับคณะกรรมการที่ได้เข้ามาติดตามมาตราการ ลด ละ เลิกการใช้โฟม จากอำเภอบ้านตาก

รองฯ อรอนงค์ ชมก้อน ต้อนรับคณะกรรมการที่ได้เข้ามาติดตามมาตราการ ลด ละ เลิกการใช้โฟม จากอำเภอบ้านตาก ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

 

นิเทศครูผู้สอนที่ออกสอนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดย รองฯ อรอนงค์ ชมก้อน ได้ออกติดตามนิเทศครูผู้สอนที่ออกสอนโรงเรียนมัธยม ณ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม

 

ออกหน่วยให้บริการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ออกหน่วยให้บริการให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู้วิธีการใช้การดูแล และรักษา ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่อมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ยกระดับช่างชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีตาก เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ให้ความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษาที่ขอฝึกประสบการณ์กับทางบริษัท

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยผู้อำนวยการ ดร.วัลลีย์ อาศัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากบริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ที่มาให้ความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษาที่ขอฝึกประสบการณ์กับทางบริษัท เกี่ยวกับรายละเอียด ค่าแรง สวัสดิการ และการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562

 

อบรมการพัฒนาเพื่อความเป็นผู้นำและสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดจัดหวัดตาก

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากร่วมกับสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตาก (ส.ส.ต.) ได้จัดการอบรมการพัฒนาเพื่อความเป็นผู้นำและสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดจัดหวัดตาก ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง อ.เมืองตาก จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

จัดโครงการส่งเสริมวินัยการเงินและการออมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดตาก

จัดโครงการส่งเสริมวินัยการเงินและการออมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดตาก ของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดตาก (คบจ.) ประจำปีงานประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

 

จัดกิจกรรม 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.วัลลีย์ อาศัย พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการวุฒิไกร โฮชิน คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุ สามเณร จำนวน ๙ รูป พิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อให้ข้าราชการ ครู บุคลากรในสถานศึกษาตลอดจนนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมรำลึกถึงความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติฯ ณ อำเภอบ้านตาก

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดย ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ดังนี้
เวลา ๐๖.๓๐ น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ หนองเล่มและเจดีย์ยุทธหัตถี หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
เวลา ๑๘.๐๐ น. ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านตาก จ.ตาก

 

 

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ อำเภอบ้านตาก

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กับอำเภอบ้านตาก

เวลา ๐๖.๓๐ น.
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดย ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๓๐ น.
ได้ดำเนินกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หนองเล่มและเจดีย์ยุทธหัตถี หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

เวลา ๑๘.๐๐ น.
ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านตาก จ.ตาก

 

 

กิจกรรมตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านนตาก

 

หน้า 9 จาก 11

เกี่ยวกับ วก.บ้านตาก

ข้อมูลพื้นฐาน

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้เข้าชม

113281
ผู้เข้าชมวันนี้ผู้เข้าชมวันนี้66
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้459
ผู้เข้าชมเดือนนี้ผู้เข้าชมเดือนนี้1397
ผู้เข้าชมทั้งหมดผู้เข้าชมทั้งหมด113281
Your IP : 35.153.100.128

ผู้ดูแลระบบวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก by Nattapong Thaipanit