งานอาคารสถานที่วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

 

 

นายจีรพันธุ์  ชอบธรรม

หัวหน้างานอาคารสถานที่

บุคลากร

อาคาร

ซ่อมบำรุง

/files/240321099144828_24032114144958.gif

/files/240321099144828_24032114144958.gif

กิจกรรม

อาคารสิ่งปลูกสร้าง